ЗАКОН ЗА СРЕЩИТЕ НА ГНИДИТЕ
В сила от 01.12.2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда защитата на правата на физическите лица (Гниди) за провеждането на задължителни срещи.
(2) Целта на закона е гарантиране на регулярни срещи на Гнидите и осигуряване на задължителното им присъствие.
(3) Този закон се прилага за следните регулярни срещи:
1. Срещите се извършват регулярно и своевременно.
2. Срещите не трябва да бъдат по-малко от 4 (четири) в рамките на 30 (тридесет) календарни дни.
3. Присъствието на Гнидите е задължително.
4. Трети лица не могат да се месят в задължителните срещи описани по-горе. (Изключение правят форсмажорни обстоятелства свързани с роднини. вж. чл.2)

чл. 2. Изключенията, които се допускат от чл. 1 са следните:
(1) Обстоятелства свързани с роднини на Гнидите, които не търпят отлагане и са от първостепенна важност за бита на лицето.
(2) Работни ангажименти. Същите следва да бъдат доказани по достатъчно обективен начин пред останалите Гниди.
(3) Медицински. При заразни заболявания или такива които ограничават възможността на Гнидата да се движи.
(4) При липса на желание от поне две други Гниди за организация на срещата.

Глава втора.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл. 2. (1) За нарушения на този закон, гнидата нарушила го се наказва с глоба или имуществена санкция в размер по-голям или равен на общия бюджет изразходван на срещата (срещите), които са пропуснати.
(2) Когато нарушенията по този закон са извършени повторно, се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на първоначално наложената.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:
1. Гнида или Гнидите са следните физически лица:
-Слави Танкеин
-Любомир Станев
-Константин Ценов
-Владислав Каменов
-Станислав Пандаузов
2. Среща : среща е събитие организирано от някоя от Гнидите във връзка с упражняването на задължението си по чл. 1 от настоящият закон.
3. “Повторно” е нарушението, което е извършено в едномесечен срок от наложено наказание за същия вид нарушение.
4. “Трето лице” е физическо или юридическо лице, орган на държавна власт или на местно самоуправление, различен от физическото лице- Гнида, за което се отнася този закон, като изрично се включват лица от женски пол – независимо от статута им към момента с Гнидата.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) В едноседмичен срок от влизането в сила на този закон, Гнидата чието име започва с буква по-напред в азбуката има отговорността да организира първата среща. Впоследствие на ротационен принцип се следва последователността на азбуката и всяка Гнида има отговорност да организира среща.