Околна среда?

Подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката и законодателството свързано с опазването на околната среда

Консултативни органи

Включване на гражданския сектор в процеса на вземане на решения под формата на консултативни органи

Местно ниво

участие на местно ниво и интернет присъствие представят основните нива на въвличане на заинтересованите страни

Достъп

достъп до информация, консултации, активно партньорство и диалог между страните

Материали

Тук можете да намерите на разположение материалите по „Механизъм и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса относно действията, свързани с опазването на околната среда“ и информационни материали .

Информационни материали

информационни материали относно възможностите и механизмите за гражданско участие и представянето им на интернет страниците на целевите групи

Механизъм

Механизъм и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса относно действията на иаос, свързани с опазването на околната среда