Хранителна верига

Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателството свързано с оценката на риска по хранителната верига

Настоящият проект установи, че участието на европейски граждански организации във формиране, изпълнение и мониторинг на политики по оценка на риска по хранителната верига е утвърдило успешни модели и добри практики, които обхващат всички етапи на политическия цикъл в държавите членки на ЕС.

Информация за проекта

Проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателството свързано с оценката на риска по хранителната верига”, Договор за БФП №BG05SFOP001-2.009-0030-C01/04.01.2019 г., финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е за 12 месеца и се изпълнява по приоритетна ос №2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса”, процедура BG05SFOP001-2.009.

Допълнителна информация

  • Достъп до информация
  • Консултации
  • Активно участие и диалог

Участие

Гражданско участие в политиката по оценка на риска по хранителната верига в ЕС

Обществен форум

Провеждане на обществен форум за гражданското участие в политики и законодателство

Добри практики

Препоръки за въвеждане на добри практики – за нарастване на гражданското участие в процесите на формиране и мониторинг на политиката за оценка на риска по хранителната верига